A la universitat, en català!

A la universitat, en català!

Des de les nostres respectives entitats, denunciem la nefasta línia política que les universitats practiquen envers la llengua catalana que, cada vegada més, duen a terme la seva projecció internacional de manera deslleial envers els objectius de normalització lingüística dictats pel Parlament de Catalunya.

Per tal d’adequar la política lingüística de les universitats de Catalunya a la LLEI 1/2003 d’Universitats de Catalunya, així com als estatuts universitaris vigents i a l’Estatut d’Autonomia, i amb la voluntat de superar l’actual procés de declivi de l’ús del català a l’ensenyament superior, les entitats sotasignants sol·liciten:
Segons un estudi recent encarregat per l’Institut d’Estudis Catalans, d’ençà dels anys noranta a les universitats catalanes s’hi està produïnt un procés lent però persistent de substitució lingüística pel qual, en nom d’una suposada major projecció de les institucions, s’abandona l’ús del català en benefici del castellà.

Eliminar la petició o recomanació, adreçada a les universitats amb les quals es signen convenis d’intercanvi d’estudiants, de “comprovar el nivell d’espanyol” dels estudiants que vulguin accedir a una plaça de mobilitat amb destí a Catalunya.

Informar periòdicament totes les universitats estrangeres amb les que es tinguin signats convenis d’intercanvi d’estudiants de quina és, segons els estatuts universitaris vigents, la llengua “pròpia i oficial” de la universitat.

Contactar semestralment amb els estudiants seleccionats per a estudiar a les universitats catalanes per tal d’informar-los de la vigorositat manifesta de la llengua catalana i el paper vertebrador de la vida social de Catalunya que les lleis li assignen, en particular la llei 1/2003 d’Universitats de Catalunya.

Oferir a cadascun dels futurs estudiants, de manera prèvia a la seva arribada a Catalunya, la possibilitat d’accedir a un curs intensiu i gratuït de llengua catalana impartit al seu campus universitari durant les setmanes prèvies o immediates a l’inici de l’activitat docent i fomentar-ne activament llur participació.

Facilitar tota la informació i recursos que la Generalitat de Catalunya disposa per a l’aprenentatge de la llengua catalana per a estrangers, per correu electrònic i des del moment en què els siguin assignades les places de mobilitat, i enviar-los per correu ordinari un CD amb material interactiu de familiarització amb la llengua catalana a distància conjuntament amb el programa Interc@t d’aprenentatge del català online.

Destinar més recursos econòmics, polítics i humans per la difusió de la llengua i la cultura catalanes als estudiants nouvinguts a tot el conjunt del sistema universitari català.

Modificar l’actual política de relacions internacionals per la qual es prioritza el mercat amb els països castellanoparlants de fora de la Unió Europea en detriment de l’equilibri lingüístic a les universitats i d’una participació més equitativa i orientada a l’intercanvi cultural europeu, sobretot pel que fa a màsters i estudis de postgrau.
Les principals causes que s’apunten són la mobilitat d’estudiants i professors que les universitats fomenten per tal d’assegurar-se finançament, alhora que conclou que les actuals polítiques gestores de les universitats tenen com a conseqüència la “pèrdua de consideració dels nivells de docència en català, un dels eixos ideològics de moltes universitats durant les dues primeres dècades de la democràcia”.

Documentació