Guardonats per la llengua catalana – L’Actual, versió impresa