Selecció d’una persona jove en règim de contracte laboral en pràctiques

Publicat el 30 d'octubre 2016

La CAL obre un procés de selecció per incorporar una persona jove beneficiària del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en règim de contracte laboral en pràctiques per un període de sis mesos. Aquesta persona farà tasques de comunicació i donarà suport a alguns projectes i campanyes de la CAL.

A continuació s’especifiquen els detalls d’aquesta convocatòria:

TASQUES:
-Responsable de les campanyes de difusió de l’entitat.
-Redacció de les notícies i elaboració del butlletí electrònic.
-Manteniment i actualització de la pàgina web i les xarxes socials.
-Redacció i enviament de notes de premsa. Contacte amb els mitjans i atenció a periodistes quan sigui necessari.
-Actualització de la llista de contactes de premsa i altres mitjans.
-Creació i maquetació de materials de difusió: cartells, postals, tríptics i altres elements publicitaris.
-Elaboració del pla de comunicació.
-Coordinació del programa de ràdio “Xerrem d’arreu” i realització d’entrevistes.
-Suport a l’equip del projecte “xerrem junts”: seguiment dels grups de conversa, cerca de voluntaris, elaboració de materials didàctics, enviament de comunicats per voluntaris, participació activa en el grup gestor del projecte.
-Gestió del II Concurs de Microrelats.

REQUERIMENTS:
-Persona menor de 30 anys
-Llicenciatura o grau en Comunicació, Publicitat i RRPP, Periodisme, o bé altres carreres professionals que puguin adir-se amb els requisits esmentats.
-Ple domini del paquet Office, gestors web, xarxes socials i Internet.
-Motivació per la llengua i la cultura catalanes.
-Iniciativa i capacitat per treballar de manera autònoma.
-Capacitat de comunicació i de treball en equip.
-Bon nivell de català escrit i parlat.
-Coneixements en manteniment de pàgines web, en campanyes de comunicació i gestió de xarxes socials.
-No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data d’inici del contracte
-No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data d’inici del contracte
-No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data d’inici del contracte

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS CANDIDATS: (*)
– Ser Joves Beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Més informació
– Estar inscrits com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) a les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
– Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

(*) Requisits que cal complir, com a molt tard, el dia anterior a l’inici del contracte laboral en pràctiques.

ES VALORARÀ:
– Coneixements del món associatiu català i experiència en altres entitats del sector.
– Formació universitària complementària.
– Coneixement i experiència prèvia en les tasques exposades.

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL:
-Durada: 6 mesos
-Tipus de contracte: contracte laboral en pràctiques
-Dedicació: jornada completa
-Inici del contracte: 15 de novembre de 2016
-Lloc de treball: seu nacional de la CAL ubicada a Barcelona
-Retribució: segons conveni

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES: 6 de novembre de 2016

ALTRES ESPECIFICITATS:
– Hi haurà una persona de l’equip de la CAL que s’encarregarà de fer seguiment i acompanyament de l’activitat professional en pràctiques de la persona contractada.
– Les candidatures que no compleixin els requisits especificats quedaran automàticament descartades.

Aquesta oferta està subjecta a les subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris amb formació del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat (ORDRE TSF/213/2016, d’1 d’agost).

 

Les persones interessades cal que enviïn el currículum vitae i una carta de motivació a l’A/e cal@cal.cat